O projektu

NAZIV PROJEKTA:

PRIPREMA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA INVESTICIJSKOG ULAGANJA S CILJEM CJELOVITOG RJEŠAVANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ĐURĐEVAC, NOVIGRAD PODRAVSKI, VIRJE I PODRAVSKE SESVETE.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 5.766.000,00 kuna

SUFINANCIRANJE IZ EU: 4.901.100,00  kuna (85%)

TRAJANJE PROJEKTA: od prosinca 2014 do lipnja 2016.

IZVOR FINANCIRANJA: Kohezijski fond

 

KORISNIK PROJEKTA

komunalije

Komunalije Đurđevac d.o.o.
Radnička ul. 61, 48350, Đurđevac
www.komundju.hr

PARTNERI

kkzup

Koprivničko-križevačka županija

dj

Grad Đurđevac

virje

Općina Virje

npod

Općina Novigrad Podravski

podses

Općina Podravske Sesvete

klpod

Općina Kloštar Podravski

nvirje

Općina Novo Virje

ferd

Općina Ferdinandovac

 

OPĆI CILJ PROJEKTA: Cjelovito rješavanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete

SPECIFIČNI CILJ: Stvaranje preduvjeta za osiguravanje financijskih sredstava iz Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.-2020. za investicijska ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

 1. Izrada Studije izvedivosti  s  analizom  opcija  te  Analizom  troškova  i koristi
 2. Izrada Tehničke dokumentacije ( idejno  rješenje,  idejni  projekt,  glavni  projekt  i  izvedbeni projekt);
 3. Izrada Natječajne dokumentacije  za javnu  nabavu  opreme,  pružanja  usluga  i izvođenja  radova;
 4. Izrada Tender dokumentacije
 5. Izrada Studije utjecaja  zahvata  na  okoliš/prirodu,  odnosno  zahtjeva za  ocjenu  potrebe  procjene  utjecaja  na  okoliš/prirodu
 6. Izrada Elaborata služnosti
 7. Priprema obrasca za prijavu  projekta  EU  sa  svim  potrebnim  pratećim  dokumentima  i dodacima  u  skladu  sa  zahtjevima  odgovarajućeg  EU  fonda  koji  proizlazi iz  Uredbe  (EU)  1303/2013. od 17. prosinca 2013. godine
 8. Promidžba i vidljivost

Opis projekta

 

PRIJAVA PROJEKTA I ODOBRENJE PROJEKTA

Komunalije d.o.o. Đurđevac zaprimile su dana 25. ožujka 2015. godine poziv, a dana 24. travnja 2014. godine poslale su prijavu na Ograničeni poziv na dostavu prijedloga projekata br. EN.2.1.11. – priprema zalihe vodno-komunalnih projekata.

Poziv je raspisan u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje 2007-2013, Prioritetna os 2- zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.

Operativni program „Zaštita okoliša“ je programski dokument za apsorpciju EU sredstava dodijeljenih Hrvatskoj za provedbu kohezijske politike Europske unije u sektoru zaštite okoliša za sedmogodišnje programsko razdoblje od 2007.-2013. Operativni program “Zaštita okoliša” odobren je od strane Europske Komisije dana 6. rujna 2013. i objavljen na stranici:

http://www.strukturnifondovi.hr/op_okolis.

Glavni cilj OPZO-a je razvijanje infrastrukture i javnih usluga u području gospodarenja komunalnim otpadom, opskrbe pitkom vodom, obrade komunalnih otpadnih voda, te zaštite vodnih resursa, koje bi doprinijele uravnoteženom i održivom razvoju Hrvatske.

Operativni program “Zaštita okoliša” definira prioritetne potrebe za ulaganja u komunalnu vodnu infrastrukturu i naglašava dva ključna cilja koja se namjeravaju ostvariti u okviru Prioritetne osi 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama.

U okviru Prioritetne osi 2. sredstvima Kohezijskog fonda sufinanciraju se i ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu kroz izgradnju/rekonstrukciju/sanaciju/nadogradnju mreže za opskrbu pitkom vodom, uređaje za poboljšanje (obradu) pitkih voda; izgradnju rekonstrukciju/ sanaciju/nadogradnju javnih kanalizacijskih sustava i uređaja za obradu otpadnih voda te smanjenje gubitaka u sustavima za opskrbu pitkom vodom i kanalizacijskim sustavima, uključujući aktivnosti pripreme projekata u navedenim područjima.

Sva ulaganja u komunalnu vodnu infrastrukturu trebaju biti usmjerena k postizanju usklađenosti  s propisima EU o zaštiti okoliša, pogotovo vodnih resursa (posebice usklađenost s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kakvoći vode namijenjenoj za ljudsku potrošnju ) i provedbi obveza preuzetih tijekom procesa pregovora za pristupanje Republike Hrvatske u EU i sadržanih u Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Zakonom o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 78/12, 143/2013) i Uredbom o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata EU u Republici Hrvatskoj (NN 97/12) definirane su funkcije i odgovornosti tijela koje čine sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“.

Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava strukturnih instrumenata sastoji se od Upravljačkog tijela nadležnog za cjelokupni Operativni program, koje je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Posredničkog tijela razine 1 za prioritetnu os 2 koje je Ministarstvo poljoprivrede, Posredničkog tijela razine 2 koje je Hrvatske vode, Tijela za ovjeravanje koje je Ministarstvo financija te Tijela za reviziju koje je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

Odluka o financiranju Ministarstva poljoprivrede

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava

Ugovor o sufinanciranju projekta

I Dodatak Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

I Dodatak Ugovoru za usluge

II Dodatak Ugovoru za usluge

 

PROJEKTNI TIM

Članovi Projektnog tima imenovani su Odlukom generalnog direktora Hrvatskih voda mr.sc. Ivice Plišića, dipl.ing.građ. dana 13. ožujka 2015. godine.

Zadatak je Projektnog tima provođenje i praćenje aktivnosti, te kontrole tehničkih i studijskih rješenja u svim fazama pripreme Projekta. Radom Projektnog tima rukovodi voditelj Projektnog tima, te predlaže donošenje pojedinačnih odluka iz djelokruga Projektnog tima.

Projektni tim ima dvije razine:

RAZINA 1 je UŽI TIM

RAZINA 2 je ŠIRI TIM

Članovi razine 1-užeg tima imaju obavezu koordinacije aktivnosti svih sudionika pri ispunjenju Projekta na način da se projekt realizira u predviđenom roku. Uži tim dužan je redovito informirati i uključivati u rad sve imenovane osobe iz šireg tima ili razine 2.

Članovi razine 2-imaju obavezu koordinacije i sudjelovanja unutar aktivnosti koje su dogovorene na koordinaciji.

ČLANOVI UŽEG PROJEKTNOG TIMA- RAZINA 1

 • Josip Juras, dipl.ing.građ., voditelj projektnog tima. Predstavnik je Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu; Služba za podršku pripremi i provedbi EU projekata),
 • Milica Fuček, ing.građ.. Predstavnik je investitora, IVU Komunalije d.o.o. Đurđevac)
 • Dražen Krčmar, predstavnik Grada Đurđevca

ČLANOVI ŠIREG PROJEKTNOG TIMA- RAZINA2

 • Vedran Žabka, dipl.ing.građ.. Predstavnik je Hrvatskih voda- Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata),
 • sc. Tomislav Košić, dipl.ing.građ.. Predstavnik je Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu; Služba za zaštitu voda (odvodnja)
 • Davor Mikulić, dipl.ing.građ.. Predstavnik je Hrvatskih voda-zaposlenik- Vodnogospodarskog odjela za Muru i gornju Dravu; Služba za korištenje voda (vodoopskrba)
 • Milan Harabajza predstavnik je Općine Novigrad Podravski
 • Biserka Hatadi, predstavnica je Općine Virje
 • Branko Mesarov, predstavnik je Općine Novo Virje
 • Stjepan Hrženjak, predstavnik je Općine Ferdinandovac
 • Ivan Derežić, predstavnik je Općine Podravske Sesvete
 • Marta Šandrovčan, predstavnica je Općine Kloštar Podravski
 • Suzana Zemljak, predstavnica je Koprivničko-križevačke županije

Projektni tim surađuje s projektantom-izvoditeljem pri provođenju svih aktivnosti iz Projektnog zadatka vezanog uz projekt. Ovlasti davanja uputa i naloga vezano uz provođenje aktivnosti imaju samo:

 • Voditelj projektnog tima
 • Investitor
 • Predstavnici svih JLS-a

Predstavnici jedinica lokalne samouprave zaduženi su za prihvaćanje koncepcijskih rješenja, za usklađenje sa prostorno-planskom dokumentacijom, osiguranje osnovnih podataka iz njihove nadležnosti, koordinaciju pri postupcima ishođenja upravnih akata i potvrda (lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola i dr.) i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, informiranje javnosti o projektu i osiguranje provedbe projekta.

Projektni tim ima i odgovornost:

 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti izrade projektne i tehničke dokumentacije,
 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti izrade Studije utjecaja na okoliš (PUO),
 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti izrade studije izvodivosti (SI),
 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti izrade Aplikacije,
 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti unutar Imovinsko pravnih odnosa (IPO),
 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti izrade Dokumentacije za nadmetanje (DZN) sukladno ugovorenoj dinamici,
 • Koordinacije, praćenja i izvještavanja o gotovosti i svih ostalih potrebnih aktivnosti  koje se mogu pojaviti nastavno na potrebe pripreme Projekta.

OVLAŠTENJA I DUŽNOSTI VODITELJA PROJEKTNOG TIMA SU:

 • Nadgledati postupak nabave usluga koja se financira Ugovorom o sufinanciranju,
 • Kontrolirati izvršenje obveza od strane izvoditelja u skladu s odredbama Ugovora o sufinanciranju,
 • Obavljati dodatnu kontrolu nad računima koje je ovjerio ovlašteni predstavnik Naručitelja, te je ovlašten i dužan osporiti ili ovjeriti iste  (ako VPT nije i Ovlaštenik za investicijski nadzor),
 • Potpisati zapisnik o stanju izrade projektne i druge dokumentacije,
 • Koordinirati rad projektnog tima, definira zaključke sastanka, određuje dinamiku realizacije, predlaže aktivnosti i postupak rada PT,
 • Izvještavati Voditelja službe za podršku i potpori EU projekata u problematici,
 • Pravovremeno i redovito unosi podatke o stanju projekta u EU program ”cf”, radi propisane izvještaje,
 • Nastavno na obavezu poštivanja tijeka dinamike aktivnosti unutar pripreme Projekata VPT sukladno potrebi može sazivati sastanke samo na pojedinim ČPT koji imaju određena područja nadležnosti,
 • Obavljati druge poslove koje je ovlašten i/ili dužan obavljati prema Ugovoru o sufinanciranju.

Odluka o imenovanju članova projektnog tima